سایت روستا را چگونه ارزیابی می کنید؟
(62.06%) 36
عالی
(34.48%) 20
متوسط
(1.724%) 1
خوب
(1.724%) 1
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 58