سایت روستا را چگونه ارزیابی می کنید؟
(64.51%) 40
عالی
(32.25%) 20
متوسط
(1.612%) 1
خوب
(1.612%) 1
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 62